Conurbant

Primăria Municipiul Timişoara

http://www.primariatm.ro/

http://www.dmmt.ro/

TIMIŞOARA MUNICIPALITY

Located at 571 km from the capital city of Bucharest, Timisoara is the largest city in Western Romania and the second most important city of the country. It is the capital of Timis County and of the Western Region of Romania and has an influence area of 5,000 km2, the second largest in the country.

 In 2009, the city had a stable population of 312,113 inhabitants – the second largest city in Romania, after Bucharest – representing at national level 1,45% of the total population and 2,62% of the urban population. The population is young, mainly because of the eight universities in the city, counting over 50,000 students.

Economically speaking, Timişoara is among the greatest cities of Romania, influencing the whole region and attracting international attention. Located near the borders of Serbia (45 km) and Hungary (70 km), it had always been an economical and cultural bridge between the neighbouring countries. This potential was amplified in 1994, when the DKTM Euro Region (Danube, Kris, Mureș, Tisza) was created, Timișoara being this region’s biggest city and occupying a central position.

THE ROLE OF TIMIŞOARA MUNICIPALITY IN THE “CONURNANT PROJECT”

Participation of Timișoara Municipality to the CONURBANT Project "An inclusive peer-to-peer approach to EU INVOLVE CONURBations and wide urban Areas in the Covenant of Mayors participating to"code project IEE/10/380/SI 2.5894 27, financed by Intelligent Energy Europe (IEE), was approved by the Local Council of Timișoara no. 204/31.05.2011.

The decision to participate in the CONURBANT Project was not incidental. It was a natural approach, a decision dictated by the preoccupations and the work of Environment Department from the City Hall work, started in  2009, on "Climate Change Strategy and Action Plan to combat, mitigate and adapt to climate change in the city of Timişoara". This strategic document was approved by the Local Council of Timișoara  Municipality Decision no.128 of June 29, 2010, document which established a 20% CO2 emissions reduction target by 2020.

Membership of Timișoara  to the Covenant of Mayors was also approved by Local Council in the meeting of June 29, 2010, when the city of Timișoara started to implement the measures and actions established in the Sustainable Energy Action Plan and became a promoter of action on sustainable energy in Western region of Romania. It must mention that as a member of Romanian Municipalities Association and OER - Romanian Energy-Cities Network, both Covenant Supporters on national level, the representatives of Timişoara Municipalities participated constantly to numerous meetings, events and sustainable energy projects.

In the CONURBANT Project, Municipality of Timișoara has the position of Trainees City, having the role to create a partnership with smaller and medium size local authorities from the Growth Pole Timișoara Timis  and Timiș County - in order to create TIMISOARA CONURBATIONS. After adhesion of the interested local authorities to the CONURBANT Project and signing the Covenant of Mayors, the series of activities that will be carried out are to organize local training seminars for the Conurbation towns, institutionalization of sustainable energy policies, in order to ensure the coherent implementation and political continuity of SEAPs during and after the project’s lifetime, elaboration of the Baseline Emission Inventory in the administrative territories of local authorities which are part of the conurbation, development, implementation and monitoring of sustainable energy action plans set on the Sustainable Energy Action Plans (SEAP).

Signature of the Covenant of Mayors by the local authorities representatives,  who decided participation in the CONURBANT project, followed by local training sessions, which will enhance the knowledge regarding the obligations assumed by signing the Covenant of  Mayors: prepare the Baseline Emission Inventory, developing and submission of Sustainable Energy Action Plans (SEAP), implementation, monitoring and evaluation activities.

Through all these efforts, Timisoara follows:

- Creating a greener and energy efficient city;

- Quality services provided to citizens, with sustainable development principles;

- Low emissions local economy;

- Application of measures to combat and adapt to climate change;

- Establish a local partnership to implement the SEAP;

- Education and public awareness on energy efficiency measures and responsibility for environmental problems;

The approved budget for Timisoara is 43,093 EURO, of which 75% funded by the EU contribution (EUR 32,319.75) and 25% own contribution (EUR 10,773.25). Part of their contribution is covered by the work of civil servants within the Environmental Department of The City Hall of Timișoara.

 

MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

Situată la o distanță de 571 km de capital României – București, Timisoara este cel mare oraș din partea de Vest a României, fiind unul dintre orașele importante ale țării. Este orașul reședință de județ și o arie de influență de  5,000 km2, fiind al doilea ca mărime din țară.

În  anul 2009, orașul avea o populație stabilă de 312,113 locuitori – al doilea oraș din România, după București – reprezentând la nivel național  1,45% din totalul populației și  2,62% din populația urbană. Populația este tânără, în principal datorită celor opt universități ale orașului care numără peste 50.000 studenți.

Din punct de vedere economic, Timişoara este printre cele mai mari orașe ale României, având o sferă de influență asupra întregii zone, constituind totodată o zonă de interes internațional. Situată în apropierea graniței cu Serbia (45 km) și Ungaria (70 km), a fost întotdeauna o punte de legătură economică și culturală cu țările învecinate. Acest potențial a fost amplificat în anul 1994 când, a fost înființată Euro Regiunea DKTM (Dunăre, Criș, Mureș, Tisa), Timișoara fiind în această regiune cel mai mare oraș, ocupând astfel o poziție centrală.

ROLUL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA ÎN PROIECTUL „CONURBANT”

Participarea Municipiului Timişoara la Proiectul „An inclusive peer-to-peer approach to involve EU CONURBations and wide urban areas in participating to the CovenANT of Mayors”  – acronim CONURBANT, cod proiect IEE/ 10/380/SI 2.5894 27,  finanţat  prin Programul Intelligent Energy Europe 2010, a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 204/31.05.2011.

Decizia de participare a Municipiului Timişoara la proiect nu este întâmplătoare, ci este un demers firesc, mai ales după ce Direcţia de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara a demarat în anul 2009 activitatea de elaborare a Strategiei privind Schimbările Climatice şi Planul de acţiunea pentru combaterea, atenuarea şi adaptarea la efectele schimbărilor climatice în Municipiul Timişara”. Acest document strategic a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.128/29.06.2010,  document care stabilea o ţintă de reducerea emisiilor de CO2 cu un procent de 20% până în anul 2020.

Aderarea  Municipiului Timişoara la Convenţia Primarilor a fost de asemenea aprobată în şedinţa Consiliului Local al Municipiului Timişoara din 29 Iunie 2011, moment la care Municipiul Timişoara a devenit un promotor al acţiunilor privind energiile sustenabile în regiunea de Vest a României.

Municipiul Timişoara ca membru al Asociaţiei Municipiilor din România şi a Asociaţiei Oraşe Energie România – instituţiile suport ale  Convenţiei Primarilor în România, a participat, prin departamentele de specialitate, în mod constant  la numeroase  activităţi, acţiuni şi proiecte în domeniul energiilor sustenabile.

În cadrul Proiectului CONURBANT, Municipiul Timişoara are ca obiectiv declarat dezvoltarea  unui parteneriat între autorităţile publice locale din Polul de creştere Timişoara şi judeţul Timiş, a CONURBAŢIEI TIMIŞOARA, evaluarea emisiilor de CO2 prin realizarea Inventarului de referinţă al Emisiilor de Gaze cu efect de seră (GES) în pe teritoriile administrative ale autorităților locale care fac parte din conurbaţie, dezvoltare şi implementare de Planuri de Acţiune pentru Energii Durabile (PAED), precum şi monitorizarea și evaluarea acțiunilor și măsurilor implementate.

 Proiectul are la bază necesitatea armonizării politicilor Uniunii Europene din domeniul mediului şi al surselor de energie regenerabilă prin creşterea nivelului de cunoştin­ţe privind politicile de eficienţă ener­getică, dezvoltarea instrumentelor  de creştere a capacităţii de formare de personal şi de specialişti în acest domeniu.

Prin toate aceste demersuri, Municipiul Timişoara urmăreşte:

- Realizarea unui oraş mai verde şi eficient energetic;

- Servicii de calitate oferite cetăţenilor, cu respectarea principiilor de  dezvoltare durabilă;

- O economie locală cu emisii scăzute;

- Aplicarea de măsuri de combatere şi adaptare la efectele schimbărilor climatice;

- Realizarea unui parteneriat local pentru implementarea măsurilor SEAP;

- Educarea şi conştientizarea populaţiei cu privire la măsurile de eficienţă energetică şi responsabilizarea faţă de problemele de mediu;

Bugetul aprobat pentru municipiul Timişoara  este de 43.093 EURO, din care  75% contribuţie finanţată de  către UE (32.319,75 EUR) şi  25%  contribuţie proprie (10.773,25 EUR).  Parte a contribuţiei proprii este acoperită prin munca depusă de funcţionarii publici din cadrul Direcţiei de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.