Conurbant

Municipality of Alba Iulia

Alba Iulia is "the other capital of Romania", a symbolic capital for national unity recognized in this respect by all Romanian citizens.

We are a town with 2000 years of vivid and tumultuous history, a town where national unity of Romania was made and signed, a city which entered into Guinness Book for the biggest human hug in the world, a city being a tourist destination of excellence designated by the European Commission and the Government of Romania, a city where displays its grandeur the largest citadel in Romania and one of the largest cities in South Eastern Europe.

The city is an urban center of national importance located at15 km from the IV Pan-European transport corridor, is a dynamic new university center, a new tourist attraction, but also an institutional model for attracting and implementing projects with grants, especially European ones.

Alba Iulia has 60 000 inhabitants, the majority (97%) being Romanians.

For the years 2020, Alba Iulia intends to become a city beloved by its inhabitants, admired by foreign tourists and an attractive destination for competitive investors.

A constant challenge and a current active concern of local government are to transform the city into a green community, which sustainably manages its energy resources and the environment. It is not easy, but definitely not impossible.

In 2010 we became a signatory community of the Covenant of Mayors initiative and a community that developed an Action Plan for Sustainable Energy (SEAP). The plan was approved by the City Council and approved by the European Covenant of Mayors Office. The plan is a strategic and an action tools began to be implemented and which by 2020 will commit us to reduce by 24% CO2 emissions in Alba Iulia in order to achieve EU targets specified in the 2020 Energy Strategy – A strategy for secure, competitive and sustainable energy.

Pursuant to the provisions of this Strategy, and as a signatory of the Covenant of Mayors, Alba Iulia has already materialized several investment projects aimed at improving environmental conditions in the city. We were the first local authority in Romania to build a production capacity of renewable energy using photovoltaic panels, exploiting the grants offered by the European Commission and the Government of Romania; we have a modern urban public transport in Romania, 85% of schools and kindergartens are insulated; over 15 hectares of green areas were built in the last two years; 90% of the city is channeled, a new wastewater capacity is currently built. These are just a few initiatives implemented in Alba Iulia and were previewed in city SEAP.

In addition to these initiatives, Alba Iulia associated to CONURBANT project, funded through the Intelligent Energy Europe Programme in order to share our experience to others' partners in this project, to transfer information on how to raise funds for them (the projects), and especially to learn from other partners useful experiences for our community. We are a city that learns all the time and we are open to more learning opportunities.

CONURBANT is a good opportunity to Alba Iulia and refine its SEAP content, and to prepare and submit for funding new projects, a very promising source being the next financial perspective of the European Commission for the period 2014 - 2020.

In this project we are work package leader dedicated to training sessions and study visits, and a tutoring city for four project partners. It is honorable for us this quality, but more honorable is the possibility of collaboration with project partners from which we have the chance of accumulation of knowledge and useful informations for the feasibility and the materialization of energy investment projects.

 

Alba Iulia reprezintă "cealaltă capitală a României", o capitală simbolică pentru unitatea națională a tuturor cetățenilor români.

Suntem un oraș bimilenar, un oraș unde a fost făurită unirea provinciilor istorice ale României, un oraș care a intrat în cartea recordurilor Guiness pentru cea mai mare îmbrățișare umană din lume, un oraș desemnat destinație turistică de excelență de către Comisia Europeană și Guvernul României, un oraș unde își etalează măreția cea mai mare cetate din România și una din cele mai mari cetăți din sud estul Europei.

Municipiul este un centru urban de importanță națională situat la 15 km de culoarul de transport IV PAN EUROPEAN, este un centru universitar nou și dinamic, o atracție turistică în devenire, dar și un model instituțional de atragere și implementre de proiecte cu finanțări nerambursabile, în special europene.

Municipiul Alba Iulia are 60 000 de locuitori, majoritatea (97%) fiind români.

În perspectiva anilor 2020, municipiul Alba Iulia intenționează să devină un oraș iubit de locuitorii săi, admirat de turiștii străini și o destinație atractivă pentru investitorii competitivi.

O provocare constantă și o preocupare activă curentă a administrației locale este să transforme orașul într-o comunitate verde, care își gestionează durabil resursele de energie și mediul înconjurător. Nu este ușor, dar nici imposibil.

În 2010 am devenit o comunitate semnatară a Convenției Primarilor, o comunitate care are elaborat un Plan Local de Acțiune pentru Energii Durabile. Planul a fost aprobat de către Consiliul Local și acceptat de către Biroul European al Convenției Primarilor. Planul reprezintă un instument strategic și de acțiuni care au început să fie puse în aplicare și care se vor materializa până în 2020 în scopul reducerii cu 24 % a emisiilor de CO2 în Alba Iulia și în scopul atingerii țintelor Uniunii Europene specificate în Strategia pentru Energie 2020 - O strategie pentru energie sigură, competitivă și sustenabila.

În spiritul prevederilor acestei Strategii, dar și ca parte semnatară a Convenției Primarilor, municipiul Alba Iulia a materializat deja o serie de proiecte investiționale având ca obiectiv îmbunătățirea condițiilor de mediu din oraș. Am fost prima autoritate locală din România care a construit o capacitate de producție de energie regenerabilă utilizând panouri fotovoltaice, valorificând avantajele finanțărilor nerambursabile oferite de Comisia Europeană și Guvernul României; avem cel mai modern transport public urban din Romănia; 85% din școlile și grădinițele orașului sunt izolate termic; peste 15 ha de zone verzi au fost amenajate în ultimii 2 ani;   90 % din suprafața orașului este canalizată; o nouă stație de epuare este construită în prezent. Sunt doar câteva inițiative care au prins viață în Alba Iulia și care fac parte din SEAP-ul municipiului.

Suplimentar acestor inițiative, Municipiul Alba Iulia s-a asociat proiectului CONURBANT, proiect finanțat prin Programul Intelligent Energy Europe cu scopul de a împărtăși celorlați parteneri din proiecte experiența noastră în proiecte de energie, în atragerea de fonduri pentru ele, dar mai ales de a învăța de la ceilați parteneri experiențe utile pentru comunitatea noastră. Suntem un oraș care învață tot timpul și suntem deschiși oportunităților de învățare. Reprezentăm în acest proiect experiența unui oraș mic, dintr-o țară nou membră a Uniunii Europene, deschis provocărilor globale în materie de energie.

CONURBANT reprezintă o bună oportunitate pentru Municipiul Alba Iulia de a-și rafina conținutul SEAP-ului său, dar și de a pregăti și propune spre finanțare noi proiecte, o sursă foarte promițătoare fiind viitoarea perspectivă financiară a Comisiei Europene pentru perioada 2014 - 2020.

În cadrul acestui proiect suntem lider al pachetului de activități dedicat sesiunilor de training și vizitelor de studiu, dar și oraș tutore pentru patru parteneri ai proiectului. Este onorantă pentru noi această calitate, dar și mai onorantă este posibilitatea colaborarii cu partenerii acestui proiect de la care avem șansă acumulării de cunoștințe și informații utile pentru fezabilizarea și matrerializarea unor proiecte investiționale în domeniul energiei.

 

 

 

 

http://www.apulum.ro