Conurbant

Salaspils Novada Dome

Salaspils - Our home for creative growth in blooming environment

Salaspils is situated in central part of Latvia on the right coast of Daugava, on Ropazu plain of Viduslatvija lowland. Municipality is bordering with the city of Riga, and Municipalities of Stopini, Ropazi, Ikšķile and Kekava. Salaspils is the part of Riga planning region and is located in the agglomeration of capital city Riga.

District is situated in economically advantageous geographical position. The transportation infrastructure of municipality and proximity to Riga cause that Salaspils has been developing as a logistics center. It is crucial that it is crossed by national and regional roads and rail. In order to develop Salaspils as logistics center it is planned to implement the railway project "Rail Baltica" in this case Salaspils would be a significant product transfer station - Salaspils would be the place in where the "Rail Baltica" will intersect the Riga - Moscow railway line.

Despite the fact that in Latvia is a decline trend of population in recent years, Salaspils region's population has been increasing and is highest among other municipalities around Riga. Population growth has occurred mainly due to the mechanical increase, as more and more people choose their place of residence in Salaspils because of the geographical location, infrastructure, transport facilities and the quality of educational services. Here is also must be noted that the municipality of Salaspils is in leading position in making the dialogue with the community, actively involving them decision-making processes. In 2012 Salaspils municipality was recognized as 2nd most creative municipality in Latvia in medium size category of municipalities for using so-called co-responsibility approach in inclusion activities in addressing major challenges of municipality.

Salaspils has been positioned as a science city – in the municipality are situated four scientific institutes - Institute of Biology of University of Latvia, Latvia State Forestry Research Institute "Silava", No organic Chemistry Institute of Riga Technical University and Physics Institute of University of Latvia. In Salaspils is also a former Salaspils nuclear reactor of Chemical Physics Institute of University of Latvia. It is planned in its territory would be established the National Cyclotron Centre, which would become irrelevant science centre in the Baltics. There is strong cooperation between local and scientific institutions, which is directed to aim that Salaspils would be formed as a "smart" city, where have been developed innovative methods, business centers for young people, modern and environmentally friendly companies. Since 2012 there has been introduced tradition to celebrate the Science Week, which is organized in order to familiarize the society with scientific institutions situated in Salaspils municipality.

In Salaspils municipality are several attractive tourism objects such as the National Botanic Garden, Dole Island and the Daugava museum, Salaspils Memorial, etc.

More info:

http://www.salaspils.lv/

Salaspils novads - Mūsu mājas radošai izaugsmei ziedošā vidē

 

Salaspils novads atrodas Latvijas centrālajā daļā, Daugavas labajā krastā, Viduslatvijas zemienes Ropažu līdzenumā. Novads robežojas ar Rīgas pilsētu, Stopiņu, Ropažu, Ikšķiles un Ķekavas novadiem. Salaspils novads ietilpst Rīgas plānošanas reģionā un atrodas valsts galvaspilsētas Rīgas aglomerācijas tiešā ietekmes zonā.

Novadam ir izdevīgs ekonomiski ģeogrāfiskais stāvoklis. Novada transporta infrastruktūra un Rīgas tuvums ir priekšnosacījumi loģistikas centra attīstībai. Būtiska nozīme ir tam, ka teritoriju šķērso valsts un reģionālas nozīmes autoceļi un dzelzceļš. Lai attīstītu Salaspils kā loģistikas centru, tiek plānots realizēt dzelzceļa projektu „Rail Baltica”, kura ietvaros pie Salaspils tiktu izveidota  nozīmīga preču pārkraušanas stacija, jo šajā vietā „Rail Baltica” krustosies ar Rīgas – Maskavas dzelzceļa līniju.

Neraugoties uz to, ka Latvijā pēdējo gadu laikā ir vērojama iedzīvotāju skaita samazināšanās tendence, Salaspils novadā iedzīvotāju skaits ir palielinājies un ir vislielākais starp Pierīgas novadiem. Iedzīvotāju skaita palielināšanās ir notikusi galvenokārt mehāniskā pieauguma dēļ, jo arvien vairāk cilvēku par savu dzīves vietu izvēlas Salaspils novadu, novērtējot novada ģeogrāfiskā izvietojuma, infrastruktūras, satiksmes iespējas un sniegto izglītības pakalpojumu kvalitāti. Šeit ir arī jāmin, ka Salaspils pašvaldība ieņem vadošo pozīciju dialoga veidošanā ar sabiedrību, aktīvi iesaistot iedzīvotājus novadam svarīgu lēmumu pieņemšanas procesos. 2012.gadā Salaspils pašvaldība tika atzīta kā 2.radošākā pašvaldība Latvijā vidējo novadu kategorijā par t.s. līdzatbildības pieejas izmantošanu sabiedrības iesaistīšanās aktivitātēs, risinot novadam nozīmīgās problēmas.

Salaspils tiek pozicionēta arī kā zinātnes pilsēta - novadā ir izvietoti četri valsts universitāšu institūti - LU Bioloģijas institūts, Latvijas Valsts mežzinātnes institūts (LVMI) „Silava”, kā arī  RTU Ķīmijas institūts un LU Fizikas institūts. Novadā atrodas arī bijušais LU Ķīmiskās fizikas institūta Salaspils Kodolreaktors, kura teritorijā tiek plānots izveidot Nacionālo Ciklatrona centru, kas kļūtu par Baltijas nozīmes pētniecības centru.  Noris aktīva pašvaldības un zinātnes iestāžu sadarbība, kas ir vērsta uz to, lai Salaspils veidojas par „gudru” pilsētu, kurā attīstās inovācijas, ir jauniešu uzņēmējdarbību attīstoši centri, moderni un videi draudzīgi ražošanas uzņēmumi. Ar 2012.gadu tiek ieviesta arī tradīcija atzīmēt Zinātnes nedēļu, kuras ietvaros tiek organizēti plaši pasākumi ar mērķi iepazīstināt sabiedrību ar Salaspils novadā esošo zinātnisko institūciju darbību.

Salaspils novadā atrodas vairāki tūrisma objekti kā, piemēram, Nacionālais Botāniskais dārzs, Doles sala un Daugavas muzejs, Salaspils memoriāls u.c.

Vairāk informācijas:

http://www.salaspils.lv/