Conurbant

Municipality of Vratsa

 

www.vratza.bg

Municipality of Vratsa is located in the northwestern part of Bulgaria on an area of 679 sq. km. It covers parts of the Danube plain and the Fore Balkan. The municipality consists of a town and 22 villages. Vratsa is the administrative centre of the municipality of Vratsa and Vratsa district. The average altitude of Vratsa is 410 meters.

According to the area, the Municipality is on the 16th place in the country In the area municipality occupies 16th place in the country. From a total of 679 sq km - 370 sq. kilometers of them are agricultural lands and 117 sq. kilometers are forest and fields. Climate is mild continental. In the town there is good infrastructure and communications.

Some important rail and road corridors of national and international significance pass through the municipality. Vratsa is at the crossroads of two major European corridors - № 4 and №7.

According to the latest census conducted in 2011 the population of the Municipality is 73 894 inhabitants and in Vratsa town - 60 692.

The municipality is governed by municipal council and the mayor. The Municipal Council sets development policy and discusses matters of local importance. It is constituted of 37 advisers. One of its powers is to define the amount of local taxes collected by the municipal administration. The Mayor is an executive authority. The mayor manages and controls the municipal administration, represents the municipality and organizes the implementation of the municipal budget. In fulfilling their obligations mayor is assisted by four deputy mayors.

Municipality of Vratsa has created a Centre for services and information of citizens that provides services with regard to the regional planning, civic status and municipal property.

Municipality of Vratsa is known for Vratsa Balkan, Ledenika cave, Vratsata, Okolchitsa peak, linked to the death of the legendary poet and revolutionary Hristo Botev with its golden and silver treasures of Mogilanska mound and village Rogozen and the oldest alphabet in the world. Combination of unique natural resources and rich cultural and historical heritage establishes Vratsa and its region as a serious cultural and tourist centre of the North-West part of Bulgaria with high potential for all year tourist development in its different forms.

 

The role of Municipality of Vratsa in the project “CONURBANT „An inclusive peer-to-peer approach to involve EU conurbations and wide areas in participating to the Covenant of Mayors” is:

 • To sign the Covenant of Mayors.
 • To elaborate a Sustainable energy action plan, which must be approved by Municipal council.
 • To implement at least 2 actions within the first year after the finalization of SEAP.
 • To involve at least 4 municipality form Vratsa district to sign the Covenant of mayors.
 • To assist the selected municipalities in the preparation of their SEAPs.
 • To organize annual Local energy day.
 • To organize an open centralised session in Brussels in 2013 (during the European sustainable energy week) – Municipality of Vratsa is the task leader 2.3 Open centralised sessions.
 • To participate in trainings, study tours and project meetings.
 • To organize two local trainings.
 • To organize forums.
 • Municipality of Vratsa is a member of Steering committee.

 

 

Община Враца е разположена в Северозападна България на територия от 697 кв. км. Обхваща части от Дунавската равнина и Предбалкана. В състава на общината влизат един град и 22 села. Град Враца е административен център на община Враца и област Враца. Средната надморска височина на Враца е 410 метра.

По площ общината заема 16–то място в страната. От общо 679 кв.км - 370 са обработваема земя, а 117 – гори и ливади. Климатът е умерено-континентален. Град Враца е с изградена инфраструктура и комуникации.

През територията на Община Враца преминават важни шосейни и жп коридори с национално и международно значение. Градът е пресечна точка на два големи европейски коридора - № 4 и №7.

Според последното преброяване, проведено през 2011 г., населението на Община Враца е 73894 жители, а в град Враца – 60692.

Общината се управлява от общински съвет и кмет. Общинския съвет определя политиката за развитие и обсъжда проблемите от местно значение. Съставът му е от 37 съветници. В правомощията на общинския съвет е да определя размера на местните данъци и такси, които се събират от общинска администрация. Кметът е орган на изпълнителната власт. Той ръководи и контролира общинската администрация, представлява общината, както и организира изпълнението на общинския бюджет. При изпълнение на задълженията си, кметът се подпомага от четирима заместник-кметове.

Общината има създаден Общински център за услуги и информация на гражданите, който предоставя услуги за устройство на територията, общинската собственост и гражданско състояние.

Община Враца е известна с Врачанския балкан, пещерата „Леденика”, проходът „Вратцата”, връх „Околчица”, свързан с гибелта на легендарния поет и революционер Христо Ботев, със своите златни сребърни съкровища от Могиланската могила и село Рогозен и с най-старата писменост в света. Съчетанието на уникални природни дадености и богато културно-историческо наследство утвърждава региона й като сериозен културно-исторически център за Северозападна България с голям потенциал за целогодишно развитие на туризма в различните му форми.

 

Проект CONURBANT цели въвличането на градове и техните конурбации в действително справяне с енергийни проблеми и подобряване на енергийната ефективност на тяхната територия, според изискванията на Конвента на кметовете.

Основната стратегическа цел на проект CONURBANT е да подпомогне достигането на целите на Европейския съюз по отношение на намаляването на емисиите на CO2, увеличаването на възобновяемите енергийни източници и опазване на климата.

Основните цели на проекта са:

 1. Да се въведе партньорски подход между средни и големи градове в ЕС и включване на по-малките им околни градове и да се подкрепи ролята на местната власт като политически и административен орган, направлявайки техните общини в развитието на устойчиви енергийни стратегии.
 2. Да се изготви, изпълни и мониторира План за действие за устойчива енергия във всички обучавани градове по време на изпълнение на проекта, отнасящо се до използване на местни ресурси, включване на всички заинтересовани страни и обществеността за повишаване на осведомеността, с цел да използва устойчивото планиране на енергия.
 3. Да се гарантира институционализирането на политиките за устойчива енергия и да се осигури последователно прилагане и политическа приемственост на Плана за действие за устойчива енергия по време и след края на проекта.
 4. Да се популяризират резултатите и да се разшири на мрежата от енергийни побратимени градове и енергийни побратимени градски агломерации на ниво ЕС.

 

Общият бюджет на проекта е 1 279 634,00 евро, като безвъзмездната финансова помощ е 959 725,00 евро (75%). Бюджетът за Община Враца е в размер на 63 657,00 евро, като безвъзмездната финансова помощ е 47743,00 евро (75%), а съфинансирането от Община Враца е 15 914,00 евро (25%).

 

Ролята на Община Враца в проект “CONURBANT - Всеобхватен мрежови подход за включване на европейските агломерации и други обширни области в участие в "Конвента на кметовете”:

 • Да подпише Конвент на Кметовете.
 • Да изготви План за действие за устойчива енергия, който трябва да бъде одобрен от Общински съвет Враца.
 • Да изпълни през първата година след изготвяне на План за действие за устойчива енергия поне 2-3 дейности от плана.
 • Да привлече минимум 4 общини от Област Враца, които да подпишат Конвент на Кметовете.
 • Да подпомогне избраните общини при изготвяне на Планове за действие за устойчива енергия.
 • Да организира ежегоден ден на Енергията в Община Враца.
 • Да организира централна отворена обучителна сесия в Брюксел през април 2013 г. (в седмицата, посветена на енергията) – Община Враца е отговорник за изпълнението на поддейност 2.4. Организиране на централизирани обучителни сесии.
 • Да организира две местни обучения;
 • Да организира форуми;
 • Да участва в обученията, обучителните обиколки и срещите по проекта.
 • Община Враца е член на Управляващия комитет.

Презентациите от проведените обучения в град Враца на български език може да се разгледат в секция събития:

http://www.conurbant.eu/en/event.php/1216

http://www.conurbant.eu/en/event.php/1218